فصل 6 مساحت جانبی و کل

حجم فایل : 499.6 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 13
بنام خدا مساحت جانبی و کل
فصل 6
به مجموع مساحت های وجه های جانبی یک منشور ، مساحت جانبی آن منشور می گوییم .
مساحت جانبی یک منشور از رابطه زیر به دست می آید .
ارتفاع محیط قاعده = مساحت جانبی منشور
h قاعده p = جانبی s
a a 4=مساحت جانبی مکعب به ضلع a
=مساحت جانبی استوانه به شعاع قاعده r و ارتفاع h مساحت جانبی مکعب مستطیل به اینکه روی کدام قاعده قرار گرفته است وابسته است . سوال :
مساحت جانبی استوانه ای به ارتفاع 1 متر ، 314 سانتی متر مربع است ، شعاع قاعده آن را به دست آورید . مساحت کل منشور :
مساحت کل یک منشور از رابطه زیر به دست می آید .
مساحت دو قاعده +مساحت جانبی = مساحت کل
قاعده s 2+جانبی s = کل s
=مساحت کل مکعب به ضلع a
=مساحت کل مکعب مستطیل به اضلاع a.b.c
=مساحت کل استوانه به شعاع قاعده r و ارتفاع h مساحت جانبی شکل های زیر را به دست آورید. مساحت کل شکل زیر را به دست آورید. پایان...